Uutiset |

Vuoreksen Isokuusen keskustakorttelien suunnittelu etenee

Vuoreksen Isokuusen alueelle ensimmäisenä toteutettavien keskustakorttelien suunnittelu etenee. Asemakaavaluonnos oli nähtävillä maaliskuun loppuun 2013 saakka.

Asemakaavoitusta tehdään kumppanuuskaavoituksena, jonka tavoitteena on puutalokortteleiden toteuttaminen mukaan valikoitujen ideasuunnitelmien pohjalta.

Keskusta-alueella on kaupunkimaisia kortteleita, joissa on saman sisäpihan äärellä kerrostaloasuntojen lisäksi muun muassa rivitaloja ja niin sanottuja loft-asuntoja. Maan tasossa Vuoreksen puistokadun ja Harjanteelle johtavan kadun varressa on liike- ja työtiloja, joita voi mahdollisesti yhdistää asuntoihin.

Keskustan korttelit sijoittuvat Vuoreksen puistokadun varteen muurimaisesti suojaten samalla asuinpihoja kadun melulta. Keskustakortteleiden väliset katutilat ovat kävelyyn ja oleskeluun tarkoitettuja julkisia kaupunkitiloja, joissa on laadukkaat pintamateriaalit ja vihreää ympäristöä kuten puita ja istutuksia. Kävelykatutiloista aukeaa näkymiä asuinkortteleiden pihoille, jolloin kaupunkirakenne saa lisää hengittävyyttä.

Isokuusen ensimmäisessä asemakaavassa on mukana keskustakortteleiden lisäksi myös pientalopainotteinen Harjanne. Alueelle on ajateltu hyvin monen tyyppisiä asuntoja: kerrostaloasuntojen lisäksi alueelle on asemakaavaluonnoksen mukaan mahdollista rakentaa myös rivitaloja, town house -tyyppisiä pientalomaisia asuntoja ja erillispientaloja.

Puukerrostalorakentamiselle varatut korttelit sijaitsevat aivan Isokuusen ytimessä, Vuoreksen puistokadun ja toriaukion “kainalossa”. Kortteleiden suunnittelua jatketaan konsortioiden kanssa tiiviissä yhteistyössä kumppanuuskaavoitusmenettelyllä.

 

Särkijärven ranta-alueen kaavoitus alkamassa

Isokuusen alueen välittömässä yhteydessä olevan Särkijärven ranta-alueen asemakaavoituksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on myös ollut nähtävillä. Ranta-alue on nyt erotettu omaksi kaavakseen.

Suunnittelualue sijaitsee Tampereen etelärajan tuntumassa Vuoreskeskuksen ja Särkijärven välissä noin seitsemän kilometriä Tampereen ydinkeskustasta etelään. Suunnittelualueeseen kuuluu Isokuusen pohjoispuolinen Särkijärven ranta-alue, joka on pääosin rakentamatonta lehtoa tai lehtomaista kangasmetsää.

Särkijärven rannassa on muutamia loma-asuntoja. Suunnittelualueen läpi etelä-pohjoissuunnassa kulkee Särkijärvensillan ylittävä Vuoreksen puistokatu. Rakentamattomalla alueella on useita arvokkaita luontokohteita, kuten vanhaa metsää, tervaleppäkorpia, lehmusmetsikkö ja mahdollisia vesilakikohteita. Rannassa on myös merkittävää lepakkoaluetta. Alueen maasto on pienipiirteistä ja korkeussuhteiltaan vaihtelevaa.

Suunnittelun tavoitteena on tutkia ranta-alueen käyttöä yksityiskohtaisemmin osayleiskaavan pohjalta. Osayleiskaavassa alueelle on merkitty asuin- ja lomarakennuksia, uimaranta, venevalkama sekä ulkoilureittejä. Suunnittelutyössä pyritään sovittamaan yhteen virkistyksen, ulkoilun ja loma-asumisen tarpeet sekä luontoarvojen säilyttäminen.

Koko Isokuusen alueen asemakaavoitus etenee vaiheittain. Alueen suunnittelun pohjaksi on laadittu yleissuunnitelma, joka on hyväksytty 19.2.2013. Isokuuseen voi sijoittua yhteensä yli 4000 asukasta. Ensimmäisen asemakaava-alueen asukasmäärä on noin 1500. Isokuusi sijaitsee Vuoreksessa Särkijärven ja rakenteilla olevan Vuoreskeskuksen välissä.