Uutiset |

Vuoreksen Isokuusen asemakaavaehdotus nähtävillä

Vuorekseen tulevan Isokuusen asuinalueen asemakaavaehdotus on valmistunut. Yhdyskuntalautakunta hyväksyi asemakaavan asetettavaksi nähtäville viime kokouksessaan. Kaavaehdotus on nähtävillä 27.6.–15.8.2013.

Asemakaavassa on viisi Isokuusen keskustakorttelia, läntinen asuinalue sekä niiden välinen puistoalue. Kaava-alueen pinta-ala on noin 37 hehtaaria. Suunnittelualue sijaitsee Särkijärven ja Vuoreskeskuksen välissä noin seitsemän kilometriä Tampereen keskustasta etelään. Alue on rakentamatonta mäkistä metsämaastoa, jonka läpi kulkee pohjois–etelä-suunnassa Vuoreksen puistokatu. Ranta-alue on erotettu omaksi asemakaavakseen.

Keskustakortteleissa rakennusoikeutta on yhteensä 36 600 kerrosneliömetriä ja länsiosassa 42 750 kerroneliömetriä. Arvioitu asukasmäärä on yhteensä 1500, josta keskustassa noin 850 ja länsiosassa noin 650.

Isokuusi muodostaa tärkeän osan Vuoreksen kaupunkirakenteellista ja toiminnallista kokonaisuutta. Lisäksi se luo sisäänkäynnin kaupunginosaan Tampereen keskustan suunnalta.

Puukerrostaloja ja energiatehokkuutta

Isokuusen asuinalueesta suunnitellaan arkkitehtuuriltaan yhtenäistä pääosin puusta rakennettua aluetta. Osa keskustan suunnittelualueesta toteutetaan kumppanuuskaavoituksena. Asemakaavoitukseen liittyvillä PuuVuores- ja ECO2- hankkeilla tavoitellaan Isokuusesta hiilineutraalia aluetta, jossa energiatehokkuus, energiajärjestelmät, materiaalitehokkuus, elinkaariajattelu ja ekologiset elämäntavat otetaan huomioon suunnittelun alusta asti.

Vuoreksen osayleiskaavassa Isokuusi on osoitettu osin kerrostaloalueeksi ja osin pientalovaltaiseksi asuinalueeksi. Alueelle on osoitettu julkisia ja lähipalveluja ja sitä ympäröivät kaupunkipuisto- ja lähivirkistysalueet. Asemakaavan pohjana on myös yhdyskuntalautakunnan 19.2.2013 hyväksymä Isokuusen yleissuunnitelma.

Asemakaavaa on laadittu neljän keskustakorttelin osalta kumppanuuskaavoitushankkeena. Vuoden 2012 aikana järjestettiin kaavoitus- ja toteutuskumppaneiden suunnittelukilpailutyyppinen valintaprosessi, jolla valittiin keskustan aloituskorttelien toteuttajat. Tämän jälkeen on toteuttajien ja Vuores-projektin yhteistyönä jatkotyöstetty korttelikohtaisia tontinkäyttösuunnitelmia.

Isokuusen asemakaavan luonnos oli nähtävillä maaliskuussa. Palautteen pääkohtia olivat hulevedet, luontoarvot, koulun ja päiväkodin jatkosuunnittelu, tekninen huolto sekä Särkijärven rantatilat. Luonnosvaiheen jälkeen kaava-alueen länsiosan rakennetta on kehitetty ja rakennusalojen sovittaminen maastoon tutkittu tonttikohtaisesti.

Kerrostaloja ja pientaloja

Asuminen jakautuu kahteen osaan: kerrostalopainotteiseen keskustaan ja pientalopainotteiseen länsiosaan. Keskustan kortteleiden rakenne muistuttaa ruutukaavamaista periaatetta sovellettuna maastonmuotoihin. Kerrostaloasuntojen lisäksi alueella on rivitaloja, kytkettyjä pientaloja ja omakotitaloja. Rakentamisen tehokkuus kasvaa reunoilta kohti keskustaa ja Vuoreksen puistokatua.

Yksityiset ja julkiset palvelut tulevat sijoittumaan keskustaan kaava-alueen ulkopuolelle yleissuunnitelman mukaisesti. Koulu ja päiväkoti sijoittuvat keskustan kävelyakselille, joka kytkeytyy joukkoliikennepysäkkiin. Kaikki alueen palvelut ovat saavutettavissa jalan.

Rakennetut alueet sijoittuvat selänteille, joiden väliin jää laaksomainen puistoalue. Puisto on osa keskeistä viherverkkoa ja liittyy Vuoreksen Keskuspuistoon sekä Särkijärven rantaan. Sekä asuinalueilla että ympäröivillä virkistysalueilla on kattava kevyen liikenteen verkosto.

Yleisötilaisuus elokuussa

Vuoreksen Isokuusen asemakaavaehdotuksesta järjestetään avointen ovien yleisötilaisuus tiistaina 6.8.2013 klo 16.00–18.00 Palvelupiste Frenckellissä (os. Frenckellinaukio 2 B).

Asemakaavaehdotus ja siihen liittyvät aineistot ovat nähtävänä Tampereen kaupungin Palvelupiste Frenckellissä, Frenckellinaukio 2 B ja internetissä osoitteessa tampere.fi/kaavatjakiinteistot/kaavoitus