Uutiset |

Isokuusen Havulaaksonpuiston suunnitelma on nähtävänä

Vuorekseen Isokuusen alueen eteläosaan rakentuu lähivuosina luonnonmukainen Havulaaksonpuisto. Puiston yleisilme on metsäinen, mutta sieltä löytyy myös avoimia niittyalueita sekä hulevesiuomia ja tulvaniittyjä. Isokuusesta on tulossa ainutlaatuinen puurakentamisen alue, ja puuteema näkyy myös Havulaaksonpuiston rakenteissa.

Puiston suunnitelma on nähtävänä palvelupistepiste Frenckellissä, Frenckellinaukio 2 B ja verkossa www.tampere.fi/ymparistojaluonto, ja siitä voi antaa palautetta 24.5.2015 mennessä.

Tärkeä viherkäytävä ja maisema

Havulaaksonpuisto sijaitsee kahden kalliosydämisen harjanteen välisessä osittain soistuneessa laaksopainanteessa. Puiston pinta-ala on noin 8,5 hehtaaria. Puiston itäpuolella sijaitsee Isokuusen tuleva keskusta ja länsipuolella tuleva pientaloalue. Havulaaksonpuisto kuuluu puistojen ketjuun, joka toimii tärkeänä viher- ja ekologisena yhteytenä Särkijärven rannan suuntaan ja on myös maisemallisesti arvokas. Pääosa Havulaaksonpuistosta on nykyistä metsää, jonka elinvoimaisuutta tuettaan puuistutuksilla. Puistossa sijaitsee myös suojeltava lehtolaikku. Metsää uudistetaan muun muassa itäreunalla korttelien läheisyydessä, jonne tulee valoisaa lehtipuumetsikköä. Myös niittykasvillisuutta istutetaan metsien reunamille. Kukkaistutuksia tulee rakennetuimmille puiston osuuksille kuten Tervassillan ympäristöön.

Hulevesiuomia ja kosteikkoja

Puisto sijaitsee pääosin Koipijärven valuma-alueella. Korttelialueilla syntyviä hulevesiä eli sade- ja sulamisvesiä pidätetään kiinteistökohtaisin menetelmin, ennen kuin ne johdetaan hulevesiviemäreitä pitkin puistoalueen esikäsittelyaltaisiin. Hulevedet suodattuvat nykyisissä painanteissa ja kosteikoissa, ja lisäksi rakennetaan uusia matalia viivytys- ja tulva-altaita sekä puisia patorakenteita. Tulvaniityt ovat ajoittain kuivia ja ajoittain veden peittämiä. Pysyvästi veden peitossa olevat hulevesiuomat tuovat vesielementin puistoon. Uomat ja kosteikot ovat myös uudenlaisia elinympäristöjä ja kulkureittejä eliöstölle. Kosteikoille istutetaan märkyyttä sietäviä puita ja kasvillisuutta.

Reittejä sekä puisia käytäviä ja siltoja

Havulaaksonpuiston pyöräilyn ja kävelyn pääreitti kulkee puiston länsireunalla, lisäksi puistoon tulee laakson ylittäviä yhteyksiä. Puiston pohjoisosassa asuinkorttelit yhdistää Honkakuusenkatu ja puinen Tervassilta. Puistossa on kaksi poikittaista kevyen liikenteen reittiä, joista elämyksellinen, puurakenteinen väylä kulkee laakson soistuneen painanteen ja uoman yli. Väylän keskellä uoman kohdalla on puinen paviljonki, jossa voi oleskella.Puiston rakennustyöt on tarkoitus aloittaa vuonna 2016, ja ne kestävät useamman vuoden. Tervassiltaa rakennetaan parhaillaan.

» Nähtävillä olevat suunnitelmat

Teksti: Tarja Nikupaavo-Oksanen

 

Lisätietoja

Projektipäällikkö

Kirsti Toivonen

Puhelin 040 806 3073

Kaupunginpuutarhuri

Timo Koski

Matkapuhelin 050 345 7568

 

Linkki tiedotteeseen