Uutiset |

Vuoreksen yläkoulun suunnitellaan valmistuvan 2019

Lasten ja nuorten palvelujen lautakunta käsittelee torstaina 16.6.2016 Tampereen kaakon palvelualueen lasten ja nuorten palvelujen kehittämissuunnitelmaehdotusta ja päättää sen hyväksymisestä jatkosuunnittelun pohjaksi. Selvitys on osa laajempaa Tampereen kaupungin palvelumallityötä vuosille 2015–2025.

Lasten määrä kasvaa kaakon alueella lähivuosina, erityisesti Hervannan ja Vuoreksen alueilla kasvu on suurta. Tavoitteena on kaakon alueen yhtenäiskoulujen (luokat 0-9) säilyttäminen ja esiopetuksen siirtäminen koulujen tiloihin niillä alueilla, joilla tätä ei vielä ole tehty. Avoimen varhaiskasvatuksen paikkoja ja palvelusetelipäivähoitoa lisätään. Kaakon kouluihin halutaan myös lisätä opetussuunnitelmallisia painotuksia.

Esitettävät uudet rakennushankkeet pyritään saamaan kaupungin pitkän tähtäyksen investointisuunnitelmaan. Uusien alueiden rakentaminen edellyttää kaavamuutoksia ja hankkeiden lopullinen käynnistyminen riippuu monista eri tekijöistä.

Vuorekseen oma koulupolku

Vuoreksen koulukeskuksen eli Vuores-talon laajennus valmistuu suunnitelman mukaan vuonna 2019. Laajennusosaan tulevat muun muassa yläkoulun tilat. Yläkoulun valmistuttua Vuoreksen alueesta muodostuu oma koulupolkunsa. Vuoreksen koulukeskuksen suunnittelussa otetaan huomioon nuorisopalvelut, lähitoritoiminta sekä koulukirjaston hyödyntäminen alueen lähikirjastona. Vuores-talolla kehitetään lasten ja nuorten harrastus- ja vapaa-ajan toimintaa.

Isokuusen alueelle suunnitellaan uutta pienten lasten yksikköä, joka rakennetaan mahdollisesti vaiheittain. Suunnitelman mukaan yksikköön tulee 160 paikkainen päiväkoti, jossa on myös avointa varhaiskasvatusta. Samaan yhteyteen rakennetaan tilat esi- ja alkuopetukselle. Vuoreksen koulun tiloja hyödynnetään varhaiskasvatuksen käytössä siihen saakka, kun Isokuusen pienten lasten yksikkö valmistuu.

Vuoreksen alueelle lisätään palvelusetelipäivähoitoa. Elokuun alussa alueella aloittaa toimintansa 100-paikkainen palvelusetelipäiväkoti.

Kaukajärven koulupolulla parannetaan liikenneyhteyksiä

Kaukajärven koulupolulla Lukonmäessä asuvien oppilaiden koulupolkua selvitetään myöhemmin yhdessä alueen asukkaiden kanssa. Risson, Vehmaisten ja Holvastin alueiden liikenneyhteyksiä Kaukajärven kouluun halutaan kehittää. Samalla liikenneyhteydet Vehmaisten uuteen päiväkotiin paranevat.

Koululaisille tarkoitettua ohjattua toimintaa kirjaston tiloissa (esimerkiksi Läksyhelppi) pyritään lisäämään ja toimintaa suunnitellaan enemmän yhdessä lasten kanssa. Oppilaan ohjausta selkiytetään Leinolan ja Vehmaisten kouluissa. Uusien tilojen valmistuttua Vehmaisten koulu voi ottaa aikaisempaa enemmän oppilaita lähialueelta niin, että Leinolan kouluun kohdistuva paine pienenee.

Etelä-Hervannan kouluun lisätilaa

Etelä-Hervannan kouluun (luokat 0–9) suunnitellaan peruskorjausta ja laajennusta, joka alkaisi vuonna 2021. Remontin aikana väistötilana toimii osittain Vuoreksen koulu. Tavoitteena on, että Etelä-Hervannan koulun osana toimivasta Kisapuiston koulukiinteistöstä (luokat 1–6) luovutaan, mikäli Etelä-Hervannan koululle saadaan lisätilaa. Näin koulun koko toiminta saadaan samaan kiinteistöön. Myös Pääskysen päiväkodista voidaan tulevaisuudessa luopua, kun Etelä-Hervannan koulu laajenee. Suunnitelman mukaan Pääskysen esiopetusikäiset siirtyvät koulun laajennusosaan vuonna 2021.

Etelä-Hervantaan suunnitellaan myös uutta päiväkotia raitiotielinjan varrelle. Päiväkotiin tulee 180 hoitopaikkaa. Hervantajärven alueelle varataan tontti uudelle palvelusetelipäiväkodille. Kisapuiston päiväkodin korjausmahdollisuudet selvitetään.

Pohjois-Hervannan kouluun peruskorjaus

Pohjois-Hervannan koulu (luokat 0–9) remontoidaan nykytarpeita vastaavaksi. Työt alkaisivat suunnitelman mukaan vuonna 2019. Rakennustöiden aikaisena väistötilana toimii Vuoreksen koulu. Hallilan koulu säilyy luokkien 1–4 ja Kanjonin koulu luokkien 1–6 kouluna.

Uuden päiväkodin rakentamista Kanjonin koulun tontille selvitetään. Lisäksi raitiotielinjan varrelle Etelä-Hervantaan suunniteltu uusi päiväkoti tuo päivähoitopaikkoja Hervantaan. Näiden muutosten myötä kaupunki tutkii mahdollisuutta luopua Pallopuiston päiväkodista.

Mustametsän päiväkodin ja neuvolan valmistuessa Nekalaan vuonna 2018 Hallilan neuvola siirtyy Mustametsään. Tuolloin nykyiset neuvolan tilat vapautuvat varhaiskasvatuksen käyttöön. Lisäksi selvitetään Satoramin pienestä päiväkodista luopumista.

Näin valmistelu eteni

Kaupunki järjesti varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen huoltajille, henkilöstölle sekä alueen asukkaille osallistumistilaisuuden Kaukajärvellä 30.3.2016 ja Hervannassa 5.4.2016. Lisäksi henkilöstölle ja asukkaille tehtiin sähköinen kysely alueen palvelutarpeista. Lasten ja nuorten palveluista keskusteltiin myös alueellisen lasten parlamentin pajoissa. Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijat haastattelivat lapsia päiväkodeissa ja koulujen oppilaita.

Sähköisten kyselyjen ja eri osallistumistilaisuuksien kautta saatiin yhteensä noin 1000 asukkaalta kannanottoja alueen palvelujen kehittämiseen. Suunnitelman toimenpide-ehdotukset ovat olleet rehtoreiden, päiväkotien johtajien sekä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen johdon kommentoitavina. Toimenpiteiden osalta on tehty lapsivaikutusten arviointi päätöksenteon tueksi. Lisäksi useat oppilaskunnat kaakon alueelta ovat arvioineet toimenpide-ehdotuksia. Asukkaiden ja henkilöstön kommentteja on otettu huomioon toimenpide-esitysten valmistelussa.

Lisätietoja

Suunnittelupäällikkö
Sisko Hiltunen
puhelin 040 561 3305
sähköposti Sisko.Hiltunen@tampere.fi

Vs. suunnittelupäällikkö
Hanna Sulonen-Ahonen
puhelin 040 801 6781
sähköposti Hanna.Sulonen-Ahonen@tampere.fi