Uutiset |

Vuores-talolle lähitoritoimintaa

Tampereella alueellisia palveluita keskitetään hyvinvointikeskuksiin ja lähitoreille, joissa voi olla kaupungin palvelujen lisäksi myös kaupallisia palveluja sekä yhdistysten järjestämää yhteisöllistä toimintaa. Palvelumallityö kattaa kaikki kaupungin palvelut päivähoidosta vanhuspalveluihin, terveydestä kulttuuriin vuoteen 2025 saakka. Tampereella kaikki palvelut toteutetaan tulevaisuudessa viidellä eri palvelualueella: etelän, kaakkoisen, keskustan, koillisen ja lännen palvelualueilla.

Kaakon palvelualueen kasvu kohdistuu Vuorekseen

Kaakon palvelualueella asuu tällä hetkellä noin 47 000 asukasta, vuonna 2025 asukasmäärän ennustetaan olevan noin 58 000 asukasta. Kasvu kohdistuu erityisesti Vuorekseen ja Hervantaan. Hervannassa ja Kaukajärvellä on kattavat peruspalvelut, osa Vuoreksen peruspalveluista, kuten perusterveydenhoito sijoittuu Hervantaan.

Vuoreksen lähipalveluita keskitetään Vuores-taloon sijoittuvaan lähitoriin. Koulun lisäksi samassa kiinteistössä sijaitsevat päiväkoti, neuvola ja suun terveydenhoito. Suunnitteilla on myös tilojen osoittaminen nuorisopalveluille sekä kirjastolle. Ilta- ja viikonlopputoimintaa aiotaan kehittää yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa.

Kaakon palvelualueen keskeisimmät toimenpide-esitykset kohdistuvat uudenlaisen toimintamallin luomiseen, yhteisöllisen toiminnan kehittämiseen ja yhdessä tekemiseen. Tavoitteena on, että Hervannan hyvinvointikeskukselle luodaan toimintamalli. Kaukajärven palvelut tuotetaan verkostomaisesti lähitorimallilla, myös Vuorekseen muodostetaan lähitori. Toisen asteen koulutuksen ja eri palvelujen yhteistyötä kehitetään ja palveluiden saavutettavuutta parannetaan. Myös viheralueita aiotaan kehittää.

Hervannassa aivan aluekeskuksen tuntumassa, lähellä toisiaan, sijaitsevat kaupungin palveluista kirjasto, nuorisokeskus, pääosa terveyspalveluista sekä vapaa-aikatalo. Hieman kauempana toimii Keinupuiston päivä- ja palvelukeskuksen yhteydessä toukokuussa 2016 toimintansa aloittanut lähitori. Tavoitteena on luoda näiden palvelujen välille verkostomainen yhteistyön malli, joka tukee alueen asukkaiden hyvinvointia sekä luo mahdollisuuksia muiden toimijoiden yhteisölliselle toiminnalle. Lisäksi tavoitteena on, että Hervannan vapaa-aikatalon perusparannuksen yhteydessä tutkitaan tilojen käytön monipuolistamista. Myös asiakasneuvonnan tarve ja sijainti selvitetään.

Kaukajärvellä kaupungin palveluista ei synny samanlaista luontevaa palvelukeskittymää kuin Hervannassa. Kaukajärven ja Lukonmäen alueella asuun noin 17 000 asukasta, asukasmäärän ei ennusteta kasvavan. Terveysasema ja neuvola toimivat vuokratiloissa, jotka edellyttävät perusparannuksia lähiaikoina. Tässä yhteydessä aiotaan ratkaista minkälainen lähitori Kaukajärvelle toteutetaan. Verkostomainen lähitori voi muodostua kirjastosta, vapaa-aikatalosta, koulusta, nuorisopalveluista, neuvolasta sekä neuvonta- ja terveyskioskityyppisistä palveluista. Tällöin ratkaistaan myös sijoittuvatko alueen perusterveydenhoidon palvelut tulevaisuudessa Hervantaan, Linnainmaalle vai keskustaan.

Taustaa

Kaakon palvelumallityötä on tehty yhdessä alueen asukkaiden kanssa. Asukkailta saaduissa mielipiteissä on noussut esiin palvelujen saavutettavuuden sekä yhteyksien parantaminen. Palveluja toivottiin saatavan myös ilta-aikoina. Esiin nousi myös helposti saavutettavan, matalan kynnyksen neuvontapisteen tarve. Yhteisölliseen toimintaan kaivattiin tiloja. Lisäksi toivottiin alueellista sähköistä tiedotuskanavaa. Myös Hervannan toisen asteen koulutuksen hyödyntämistä pohdittiin.

Kaupunginhallituksen suunnittelukokous käsitteli kokouksessaan 20.6.2016 kaakon ja lännen palvelualueiden toimenpide-esityksiä. Aiemmin suunnittelukokouksessa on käsitelty koillisen ja keskustan toimenpide-esitykset. Etelän palvelualueen toimenpide-esitykset on tarkoitus tuoda luottamuselimen käsittelyyn ensi lokakuussa

Alueelliset palvelut Tampereen kaupungin verkkosivuilla