Uutiset |

Isokuusen Tervaslammenpuiston suunnitelma nähtävänä

Vuoreksen Isokuusen alueelle tuleva Tervaslammenpuisto sijaitsee Tervassillan pohjoispuolella soistuneessa laaksossa, joka ulottuu Särkijärven rantaan saakka. Puiston itäosaan rakennettaan täyttömaalle monipuolinen leikkipaikka ja pelikenttä. Puiston länsiosa on pääosin luonnonmukaista suometsää. Hulevesien hallinnan tavoitteena on turvata Särkijärven vedenlaatu ja ranta-alueen luontoarvot kuten lehmusmetsiköt, tervaleppäkorpi.

Puiston suunnitelma on nähtävänä alla olevista linkeistä, palvelupistepiste Frenckellissä, Frenckellinaukio 2 B ja Tampereen kaupungin verkkosivulla www.tampere.fi/asuminen-ja-ymparisto/ymparisto-ja-luonto ja siitä voi antaa palautetta 22.12.2016 mennessä. Suunnitelma laitetaan maastoon Honkakuusenkadulle lähelle Tervassiltaa ja kallioleikkausta.

Tervaslammenpuiston yleissuunnitelmaluonnos

Tervaslammenpuiston yleissuunnitelman selostus

Tärkeä ekologinen käytävä ja virkistysreitti

Tervaslammenpuisto sijaitsee välittömästi Havulaaksonpuiston jatkeena Isokuusen asuinalueiden välissä. Laakson länsipuolelle on rakentumassa Isokuusen Harjanteen pientaloalue ja itäpuolelle Isokuusen keskusta- ja puistokorttelit. Tervaslammenpuisto jatkaa saumattomasti Vuoreksen liikuntapuiston ja Havulaaksonpuiston muodostamaa viheralueiden ketjua, joka ulottuu Särkijärven rantaan saakka. Tervaslammenpuistosta on hyvät yhteydet Vuoreksen muille viheralueille. Viheralueiden ansiosta Isokuusen maisema on luonnonläheinen.

Leikkipaikalle puurakenteisia leikkivälineitä

Puiston leikkipaikka ja kivituhkapintainen pelikenttä sijoittuvat itäosaan. Leikkivälineet ovat puurakenteisia Vuoreksen puurakentamisen teeman mukaisesti. Välinevalikoima kattaa perusvälineet kiipeilystä keinumiseen. Leikkialueen ympärillä on oleiluun ja pelailuun sopiva nurmialue. Tervassillan ja asuinalueiden vierustalle kylvetään kukkaniittyjä.

Kevyen liikenteen pääreitti kulkee puiston itäreunassa, ja se on talvikunnossapidettävä. Pääreitiltä on yhteydet tulevalle Isokuusi III:n asuinalueelle. Myös puiston länsireunalle tulee puistokäytävä, jolta on kulkuyhteydet Harjanteen asuinalueelle. Lisäksi puiston ulkopuolelle, laakson pohjoisosaan on merkitty hiihtoreitti.

Leikkipaikka ja puistokäytävät valaistaan.

Hulevedet viivytetään kosteikoissa ja matalissa altaissa

Puiston länsipuolen suometsä säilytetään luonnontilaisena. Puiston reunoilta harvennetaan puustoa näkymien avaamiseksi leikkipaikalle ja suometsään sekä pitemmälle laaksoon. Uusia puita ja pensaita istutetaan leikkipaikan ja pelikentän sekä länsireunan sisääntuloväylien varrelle. Puiston itäreunalla, asuinalueen rajalla sijaitsee komea siirtolohkare, joka säilytetään.

Tervaslammenpuisto sijaitsee Särkijärven valuma-alueella, ja hulevesien hallinnan tavoitteena ehkäistä Särkijärven kuormitusta ja turvata tervaleppäkorven luontoarvoja. Hulevedet eli sade- ja sulamisvedet viivytetään nykyisillä kosteikkoalueilla ja lisäksi rakennetaan matalia viivytysaltaita. Hulevesialtaiden ympäristö maisemoidaan luonnonmukaiseksi.

Viheralue toteutuu asemakaava-alueen rakentumisen yhteydessä.

Lue lisää palautteen antamisesta Tampereen kaupungin verkkosivuilta.

Lisätietoja

Tampereen kaupunki
Vanhempi erikoissuunnittelija
Marjaana Tuoriniemi
puhelin 040 8062895

Tiedote: Tampereen kaupunki