Uutiset |

Isokuusen keskustan asemakaava hyväksyttiin

Vuoreksen Isokuusen keskusta-alueen asemakaava hyväksyttiin Tampereen yhdyskuntalautakunnassa 28.11.2017. Kaava menee vielä kaupunginhallituksen ja -valtuuston hyväksyttäväksi.

Asemakaavalla mahdollistetaan Isokuusen keskusaukion, pienten lasten yksikön, keskustakorttelien sekä keskustan laidoille sijoittuvien pientalovaltaisten alueiden rakentaminen. Tavoitteena on viihtyisä, asuntotyypeiltään monipuolinen alue, joka täydentää Isokuusen yhdyskuntarakennetta, palveluja ja liikenneverkkoa ja jonka virkistysalueet liittyvät saumattomasti Vuoreksen kaavoittamattomiin metsäalueisiin.

Suunnittelualue sijaitsee Särkijärven eteläpuolella, noin seitsemän kilometriä Tampereen ydinkeskustasta etelään ja alle 1,5 kilometriä Vuoreskeskuksesta pohjoiseen. Alueeseen kuuluu Isokuusen yleissuunnitelman pohjoiset korttelialueet ja Vuoreksen puistokatua.

Mikäli asemakaavan hyväksymisprosessi etenee ilman valituksia, on asemakaava lainvoimainen talvella 2018. Asemakaava voidaan toteuttaa sen saatua lainvoiman.

Rakentaminen alkaa katujen ja kuntatekniikan toteuttamisella hyväksyttyjen erillissuunnitelmien pohjalta todennäköisesti jo vuonna 2018. Kaavan mahdollistama uuden asuinalueen ja palvelujen rakentuminen tulee ajoittumaan vuodesta 2019 eteenpäin.

Porttimainen tuloalue ja keskusaukio

Pohjoisimmat korttelialueet muodostavat porttimaisen saapumisen Vuorekseen Särkijärven sillan jälkeen. Keskusaukion yhteyteen voi sijoittua 2000 kerrosneliömetrin laajuinen päivittäistavarakauppa ja pienempiä liike-, toimisto- ja työtiloja. Keskusta-alue toimii tulevaisuudessa Isokuusen noin 4000 asukkaan kohtaamispaikkana.

Erillispientalotontteja kaava-alueelle muodostuu 84 kappaletta. Alueen asukasmääräksi arvioidaan esitetyllä kerrosalalla muodostuvan noin 900 asukasta.

Asemakaava-alueen kokonaiskerrosala on 46 980 neliömetriä. Asuinkerrostalokortteleihin sijoittuu liike-, toimisto- ja työtilaa yhteensä 2900 kerrosneliömetriä ja julkisten lähipalvelurakennusten korttelialueelle on varattu 3650 kerrosneliömetriä. Alueelle arvioidaan syntyvän 90-100 työpaikkaa.

Pirkanmaan maakuntakaavaehdotuksessa alue on osoitettu yhdyskuntarakenteeltaan tiiviiksi tehokkaaseen ja joustavaan joukkoliikennejärjestelmään tukeutuvaksi alueeksi. Noin 20 hehtaarin laajuinen suunnittelualue on Tampereen kaupungin omistuksessa olevaa pääosin rakentamatonta kuusivaltaista sekametsää.

Metsäalueita ja puurakentamista

Korttelialueiden itä- ja luoteispuoleiset luontoarvoja sisältävät metsäalueet säilytetään osana Suolijärven ja Rautalepänrannan metsäaluetta ja lehmusmetsiköt määritellään suojelumerkinnöin. Puurakentamisen edistäminen -hankkeen tavoitteita huomioidaan kaava-alueella julkisivu- ja runkomateriaaleja ohjaavin määräyksin.

Tervaslammenpuisto tulee tarjoamaan Isokuusen asukkaille mm. pelikentän ja leikkialueen. Virkistysreitistö kytkeytyy Vuoreksen muuhun reittiverkostoon.

Kaava-alueen rakentamisen ympäristövaikutusten rajoittamiseksi, kaavamääräyksissä määritellään tonttikohtaiset hulevesien viivytysvaatimukset ja osoitetaan yleisille alueille hulevesien viivytykselle riittävät alueet.

Kaavaan liittyvää materiaalia on katsottavissa Tampereen kaupungin verkkosivuilla koskien Yhdyskuntalautakunnan kokousta: 
http://tampere.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Yhdyskuntalautakunta/Kokous_28112017/Muistutukset_asemakaavaehdotuksen_hyvaks(41372)

Tampereen kaupungin tiedote