Tampereen kaupungin tiedote

Vuoreksen Isokuusen päiväkodin ja koulun rakennustyöt aloitetaan syyskuussa, ja suunnitelman mukaan rakennus on otettavissa käyttöön tammikuussa 2022. Hankkeen toteutussuunnitelma ja toteutussopimus hyväksyttiin Tampereen kaupungin asunto- ja kiinteistölautakunnassa 19.8.2020.

– Isokuusen valtakunnallisesti merkittävä puurakentamisen alue täydentyy nyt kaupungin toimesta, ja alueen asukkaat saavat tarpeeseen tulevat uudet tilat, toteaa apulaispormestari Jaakko Stenhäll.

Uudisrakennuksen toteutuskustannukset ovat yhteensä 9,99 miljoonaa euroa, ja Pirkanmaan Voimia Oy:n keittiölaitteiden kustannus on 141 800 euroa.

Isokuusen päiväkoti ja koulu rakennetaan Vuoreksen kaupunginosaan Honkakuusenkadun, Isokuusentanhuan aukion ja Tervaslammenpuiston rajaamaan kortteliin. Kaksikerroksinen päiväkotirakennus on mitoitettu kahdeksalle 20 lapsen päiväkotiryhmälle eli 160 päiväkotilapselle. Esi- ja alkuopetustilaa tulee noin 150 lapselle.

Lisäksi rakennukseen tehdään tilat Pirkanmaan Voimia Oy:lle. Liikuntasali, ruokasali ja pienkeittiötila ovat rajattavissa muista tiloista iltakäyttöä varten. Pääosin puurakenteisessa rakennuksessa on hissi ja kaikkiin tiloihin on esteetön pääsy.

Arkkitehtisuunnitelmat on laatinut HIMLA Arkkitehdit Oy, joka on toiminut myös hankkeen pääsuunnittelijana. Hankkeen rakennuttamisesta vastaa Tampereen Tilapalvelut Oy.

Tampereen kaupungin tiedote

30 km/h -aluenopeusrajoitus on laajenemassa Hervannan, Hervantajärven, Ruskon ja Vuoreksen alueilla. Asukkaat ja muut alueella liikkuvat voivat antaa palautetta aluenopeusrajoitusehdotuksesta vastaamalla verkkokyselyyn, joka on avoinna 17.8.–6.9.2020. Vastaajat voivat myös merkitä kartalle turvattomaksi kokemiaan paikkoja.

Tavoitteena on saada uusi aluenopeusrajoitus 30 km/h voimaan Hervannassa, Hervantajärvellä, Ruskossa ja Vuoreksessa viimeistään syksyllä 2021

Kysely ja lisätietoa Tampereen nopeusrajoituspolitiikasta löytyy sivulta www.tampere.fi/liikenneturvallisuus. Kyselyssä on mukana kartta, johon on merkitty uudet nopeusrajoitukset.

Tampereen kaupungin tiedote

Tampereen Vuoreksen läheisyyteen, Särkijärven pohjoispuolella sijaitsevaan Västinginmäkeen on tulossa koti noin 2 900 uudelle asukkaalle. Yhdyskuntalautakunta hyväksyi 11.8.2020 asuinalueen ensimmäisen asemakaavan, joka menee vielä kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsittelyyn.

Asemakaavaehdotukseen on tehty viime vuoden vaihteen nähtävillä olon ja saadun palautteen perusteella jonkin verran tarkistuksia, muun muassa mahdollistettu rakentamisen sijoittamista maastoon siten että kerroskorkeuksien vaihteluväliä on väljennetty.

Myös muun muassa ajoyhteyksiä ja rakennusaloja tarkistettiin, hulevesisuunnitelman kapasiteettia nostettiin ja selostusta kehitettiin muun muassa ilmastovaikutusten ja koulureitin osalta. Käytössä ollut kadunnimi vaihdettiin. Viheralueiden yleissuunnitelmaan muutettiin länsiosan metsän arvoluokitus arvometsäksi ja lisättiin ohje lahopuiden säästämisestä ranta-alueella. Rantatonteille lisättiin yleismääräys, jonka mukaan olemassa olevia rakennuksia ei lasketa rakennusoikeuteen 20 neliömetrin osalta.

Etäisyys Västinginmäestä Tampereen ydinkeskustaan on noin kuusi kilometriä. Suunnittelualueen läpi kulkee Särkijärven sillan suunnasta etelä–pohjoissuunnassa Vuoreksen puistokatu, jossa on tilavaraus raitiotielle.

Suunnittelualue on talousmetsää ja vanhaa peltoa korkeuksiltaan vaihtelevassa maastossa. Kaava-alue on pääosin kaupungin omistuksessa.

Asuinalue järvimaisemaan

Valmistuttuaan Västinginmäen ensimmäinen asemakaava tarjoaa monimuotoista asumista, palveluja, ulkoilureittejä ja järvimaisemia lähes kolmelle tuhannelle uudelle asukkaalleen. Alueella on jo nyt hyvät joukkoliikenneyhteydet.

Asemakaavalla mahdollistetaan talotyypeiltään monimuotoisen asuinalueen rakentaminen, kadut ja infrarakentaminen, virkistysreitit, päiväkoti, palloilukenttä ja leikkipuisto, uimaranta, soutuvenepaikkoja, sekä paikka maisemakahvilalle tai muulle pienelle julkiselle rakennukselle.

Asemakaavaan merkitään myös Särkijärven ympäri kiertävän ulkoilureitti, palstaviljelyaluevaraus ja uusia pyöräteitä metsäympäristöön. Rakentaminen sijoittuu monimuotoiseen metsämaastoon Vuoreksen puistokadun molemmin puolin.

Lahdesjärven rannan entiset peltoalueet ja luontoarvoiltaan rikkaat lehdot jäävät pääosin lähivirkistysalueiksi. Kaava-alueeseen kuuluu myös Särkijärven rannassa sijaitseva loma-asutusalue, joka muuttuu asuinalueeksi. Saarissa olevat rakennukset merkitään vapaa-ajan asuinrakennuksiksi.

Uutta asuinrakentamista on yhteensä noin 130 000 kerrosneliömetriä, jossa on kerrostaloja, yhtiömuotoisia pientaloja sekä omakotitontteja. Kaikkiaan uutta rakennusoikeutta on noin 160 000 kerrosneliömetriä.

Keskusta madaltuu laitoja kohti

Alueen kerrostalovaltaisesti rakennettu keskus sijoittuu Vuoreksen puistokadun molemmin puolin, kehämäisten katujen sisälle. Keskukseen rakennetaan pieni Vuoreksen puistokadun ylittävä aukio Västinginmäen merkkipaikaksi sekä liike- ja työtilojen keskittymäksi. Aukio toimii myös kävelyväylänä joukkoliikenteen pysäkin ja palveluiden välillä. Aukion yhteyteen sijoitetaan polkupyörien liityntäpysäköintiä.

Keskustan kehämäisten katujen ulkopuolella kerrostalot madaltuvat pientaloiksi. Osa kerrosalasta sijoittuu yhtiömuotoisten pientalotonttien kortteleihin rantamaisemaan. Omakotitaloalueet sijoittuvat avoimeen maastoon Lahdesjärvenpuistoon, metsäiseen Aunankorpeen, sekä Särkijärven rantaan.

Rantakiinteistöistä muodostetaan omarantaisia asuintontteja. Asemakaava-alueelle muodostuu yhteensä 113 omakotitonttia. Kaupungin maalle sijoittuvien tonttien määrä vastaa hieman alle asunto- ja maapolitiikassa linjattua vuoden tarvetta. Noin puolet kaava-alueen pinta-alasta jää viheralueeksi.

Rakentamisessa tavoitellaan monipuolista talotyyppi- ja asuntovalikoimaa, sekä pääosin puurakentamista, energiatehokkuutta, palveluja ja työtiloja.

Kaavan valmisteluun liittyen on tehty useita osasuunnitelmia sekä luontoon, historiaan ja rakennettavuuteen kohdistuvia selvityksiä. Kaavan valmistelun yhteydessä on tehty myös materiaalitaseselvitys. Tavoitteena on sijoittaa syntyvät leikkaus- ja pintamaat lähialueelle ja käyttää niitä esimerkiksi meluvalleina.

Asemakaavalla vastataan kaupungin kasvun tuomaan asuntojen kysyntään. Tavoite on uuden luonnonläheisen, pikkukaupunkimaisen ja joukkoliikennettä hyödyntävän kaupunginosan rakentaminen jo olemassa olevan kaupunkirakenteen lomaan. Vaikka alue on uusi, siellä voidaan käyttää hyödyksi jo tehtyjä investointeja kuten katuverkkoa.

Tampereen Infra ja Terrawise aloittavat pintarakennetyöt Rimmin Takamaanrinteellä alkuviikosta viikolla 29. Työt aloitetaan reunakiven asennuksella ja jatketaan muilla kivi- ja vihertöillä.

Tiellä liikkuvia pyydetään noudattamaan varovaisuutta työmaa-alueen, isojen koneiden sekä autojen läheisyydessä.

Tampereen Infra ja Terrawise pahoittelevat työstä aiheutuvaa haittaa ja häiriötä!

Lisätietoja:

Tampereen Infra Oy
Kari-Pekka Kortetjärvi 31.7.asti
kari-pekka.kortetjarvi (a) tampere.fi
1.8. alkaen
Mikko Siiro
mikko.siiro (a) tampere.fi

Terrawise Oy, työmaapäällikkö
Markus Peltonen
puh. 040 5455 735