Repe&Romu ottaa maksutta kyytiin metalliromut, sähkölaitteet ja kodin vaaralliset jätteet. Tiistaina 8.4. klo 18.45-19.15 pysähdytään putkikeräyksen koonta-aseman vieressä osoitteessa Vuoreksen puistokatu 66. Tule pysäkille aikataulun mukaisesti (tavaraa ei saa jättää etukäteen).

Tarkemmat ohjeet löydät osoitteesta http://www.pirkanmaan-jatehuolto.fi/Yhteystiedot/rr_ohjeet

Aikataulu ja ohjeet myös joka kotiin jaetussa Roskakalenterissa.

Tampereen kaupungin tiedote

Vuorekseen rakennettavan Isokuusen alueen keskustan ja länsiosan katusuunnitelmia on nähtävänä ja kommentoitavana maaliskuun 2014 loppuun saakka. Isokuusi sijaitsee lähellä Särkijärveä, Vuoreksen puistokadun molemmin puolin. Tulevalla 4000 asukkaan alueella painottuvat puurakentaminen ja ekologisuus. Alueelle tulee puukerrostaloja ja -pientaloja sekä puisia liikerakennuksia.

Keskustassa pihakatuja

Isokuusen puukerrostalokeskustan nähtävillä olevia katuja ovat Honkakuusenkatu, Jälsikuja. Nilakuja, Mantokuja, Lustokuja ja Aihkinkatu. Honkakuusenkatu ja Aihkinkatu ovat Vuoreksen puistokadusta länteen erkanevia tonttikatuja ja kujat kortteleiden välissä sijaitsevia nupukivipäällysteisiä pihakatuja, jotka päätyvät Sydänpuunaukiolle. Pihakaduille tulee puita, istutuksia ja penkkejä. Pihakaduilla jalankulkijoilla on esteetön liikkumisoikeus, ja ajoneuvojen on väistettävä jalankulkijoita. Nopeusrajoitus on 20km/h. Parkkipaikkoja on Aihkinkadun päässä sijaitsevalla pysäköintialueella ja Honkakuusenkadun varrella. Molemmilla kaduilla on myös yhdistetyt kevyen liikenteen väylät.

Honkakuusenkatu jatkuu Tervassillan kautta Isokuusen länsi- ja eteläosaan Harjanteen alueelle. Tervassiltasta tulee noin 42 metriä pitkä ja 10,5 metriä leveä puusilta. Länsiosan kaduista ovat nähtäville valmistuneet Tervaskadun, Janhuskujan, Jouhinkadun, Karstinkadun ja Pirunpellonpuiston kevyen liikenteen väylien katusuunnitelmat. Tervaskadun itäreunalla on yhdistetty kevyen liikenteen väylä, ja kadun pohjoispää on kivetty. Kadun reunaan istutetaan puita. Janhuskujan sekä Jouhinkadun keskellä on pienet katuaukiot istutuksineen.

Katuja aletaan rakentamaan Isokuuseen syksyllä 2014. Isokuusen Harjanteen alueen pohjoisosan katusuunnitelmat laaditaan syksyllä, ja ne ovat valmiit alkuvuodesta 2015.

Tänä keväänä toimintansa käynnistänyt Vuoreksen kulttuurityöryhmä on ehdottanut asukasyhdistyksen perustamista Vuoreksen alueelle. Asia sai kannatusta kulttuurityöryhmän maaliskuisessa suunnittelupalaverissa. Asukasyhdistyksen perustamiskokous kutsutaan koolle vielä tämän kevään aikana.

Perustamiskokouksen tarkemmasta ajankohdasta tiedotetaan lähiaikoina Vuores-portaalissa, joten kannattaa seurata portaalin ajankohtaisia uutisia.

Tampereen kaupungin tiedote

Tampereen Vuoreksen Isokuusen asuinalueen itäosan asemakaavoitus alkaa. Kaavatyötä koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 6.–27.3.2014. Siinä kerrotaan asemakaavan tavoitteista, työn etenemisestä ja vaikutusmahdollisuuksista.

Kaavoitusohjelman mukaan Isokuusen itäosaan tavoitellaan 15 000 kerrosneliömetrin laajuista pientaloaluetta, jossa pientaloasuntoja olisi noin 100. Luonnonläheisellä, pikkukaupunkimaisella asuinalueella halutaan kehittää puutalorakentamista muun Isokuusen tapaan. Alueelle on asetettu myös energiatehokkuuteen ja ympäristöön liittyviä tavoitteita.

Alue sijaitsee Vuoreskeskuksen ja Särkijärven välissä noin seitsemän kilometriä Tampereen ydinkeskustasta etelään Vuoreksen puistokadun eli alueen pääkadun ja joukkoliikennereitin läheisyydessä. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 20 hehtaaria, ja siihen kuuluu Isokuusen itäosan lisäksi viheralueita. Kaava-alue ulottuu Virolaisen rantaan asti, jotta kaavassa voidaan osoittaa virkistysyhteydet sekä tutkia palstaviljelmien laajentamismahdollisuutta ja koirapuiston sijoittamista alueelle.

Suunnittelualue on pääosin rakentamatonta, kuusimetsävaltaista lehtoa. Maastossa on korkeuseroja. Metsäalueilla on luontoarvoja, kuten lehmuslehtoja, purouoma ja metsäluhta. Asemakaavoitettavan alueen läheisyydessä ja osin sen kautta kulkee ulkoilureittejä.

Isokuusen alueelle on tehty yleissuunnitelma, minkä pohjalta tehdään varsinaiset asemakaavat. Alueen rakentamien alkaa keskustasta, joka asemakaavoitettiin ensimmäiseksi. Isokuusen alue jakautuu luontevasti pikkukaupunkimaiseen keskusta-alueeseen ja sitä ympäröiviin kyliin. Rakennettavien alueiden tehokkuus kasvaa reunoilta kohti keskustaa Vuoreksen puistokadun varressa.

Isokuusen itäosan asemakaavatyö on tarkoitus tehdä tämän vuoden aikana siten, asemakaavaluonnos olisi nähtävillä keväällä ja luonnos syksyllä.

Kuulutuksen kautta nähtävillä oleva aineisto