Tampereen kaupungin tiedote

Tampereen Vuoreksen läheisyyteen, Särkijärven pohjoispuolella sijaitsevaan Västinginmäkeen on tulossa koti noin 2 900 uudelle asukkaalle. Yhdyskuntalautakunta hyväksyi 11.8.2020 asuinalueen ensimmäisen asemakaavan, joka menee vielä kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsittelyyn.

Asemakaavaehdotukseen on tehty viime vuoden vaihteen nähtävillä olon ja saadun palautteen perusteella jonkin verran tarkistuksia, muun muassa mahdollistettu rakentamisen sijoittamista maastoon siten että kerroskorkeuksien vaihteluväliä on väljennetty.

Myös muun muassa ajoyhteyksiä ja rakennusaloja tarkistettiin, hulevesisuunnitelman kapasiteettia nostettiin ja selostusta kehitettiin muun muassa ilmastovaikutusten ja koulureitin osalta. Käytössä ollut kadunnimi vaihdettiin. Viheralueiden yleissuunnitelmaan muutettiin länsiosan metsän arvoluokitus arvometsäksi ja lisättiin ohje lahopuiden säästämisestä ranta-alueella. Rantatonteille lisättiin yleismääräys, jonka mukaan olemassa olevia rakennuksia ei lasketa rakennusoikeuteen 20 neliömetrin osalta.

Etäisyys Västinginmäestä Tampereen ydinkeskustaan on noin kuusi kilometriä. Suunnittelualueen läpi kulkee Särkijärven sillan suunnasta etelä–pohjoissuunnassa Vuoreksen puistokatu, jossa on tilavaraus raitiotielle.

Suunnittelualue on talousmetsää ja vanhaa peltoa korkeuksiltaan vaihtelevassa maastossa. Kaava-alue on pääosin kaupungin omistuksessa.

Asuinalue järvimaisemaan

Valmistuttuaan Västinginmäen ensimmäinen asemakaava tarjoaa monimuotoista asumista, palveluja, ulkoilureittejä ja järvimaisemia lähes kolmelle tuhannelle uudelle asukkaalleen. Alueella on jo nyt hyvät joukkoliikenneyhteydet.

Asemakaavalla mahdollistetaan talotyypeiltään monimuotoisen asuinalueen rakentaminen, kadut ja infrarakentaminen, virkistysreitit, päiväkoti, palloilukenttä ja leikkipuisto, uimaranta, soutuvenepaikkoja, sekä paikka maisemakahvilalle tai muulle pienelle julkiselle rakennukselle.

Asemakaavaan merkitään myös Särkijärven ympäri kiertävän ulkoilureitti, palstaviljelyaluevaraus ja uusia pyöräteitä metsäympäristöön. Rakentaminen sijoittuu monimuotoiseen metsämaastoon Vuoreksen puistokadun molemmin puolin.

Lahdesjärven rannan entiset peltoalueet ja luontoarvoiltaan rikkaat lehdot jäävät pääosin lähivirkistysalueiksi. Kaava-alueeseen kuuluu myös Särkijärven rannassa sijaitseva loma-asutusalue, joka muuttuu asuinalueeksi. Saarissa olevat rakennukset merkitään vapaa-ajan asuinrakennuksiksi.

Uutta asuinrakentamista on yhteensä noin 130 000 kerrosneliömetriä, jossa on kerrostaloja, yhtiömuotoisia pientaloja sekä omakotitontteja. Kaikkiaan uutta rakennusoikeutta on noin 160 000 kerrosneliömetriä.

Keskusta madaltuu laitoja kohti

Alueen kerrostalovaltaisesti rakennettu keskus sijoittuu Vuoreksen puistokadun molemmin puolin, kehämäisten katujen sisälle. Keskukseen rakennetaan pieni Vuoreksen puistokadun ylittävä aukio Västinginmäen merkkipaikaksi sekä liike- ja työtilojen keskittymäksi. Aukio toimii myös kävelyväylänä joukkoliikenteen pysäkin ja palveluiden välillä. Aukion yhteyteen sijoitetaan polkupyörien liityntäpysäköintiä.

Keskustan kehämäisten katujen ulkopuolella kerrostalot madaltuvat pientaloiksi. Osa kerrosalasta sijoittuu yhtiömuotoisten pientalotonttien kortteleihin rantamaisemaan. Omakotitaloalueet sijoittuvat avoimeen maastoon Lahdesjärvenpuistoon, metsäiseen Aunankorpeen, sekä Särkijärven rantaan.

Rantakiinteistöistä muodostetaan omarantaisia asuintontteja. Asemakaava-alueelle muodostuu yhteensä 113 omakotitonttia. Kaupungin maalle sijoittuvien tonttien määrä vastaa hieman alle asunto- ja maapolitiikassa linjattua vuoden tarvetta. Noin puolet kaava-alueen pinta-alasta jää viheralueeksi.

Rakentamisessa tavoitellaan monipuolista talotyyppi- ja asuntovalikoimaa, sekä pääosin puurakentamista, energiatehokkuutta, palveluja ja työtiloja.

Kaavan valmisteluun liittyen on tehty useita osasuunnitelmia sekä luontoon, historiaan ja rakennettavuuteen kohdistuvia selvityksiä. Kaavan valmistelun yhteydessä on tehty myös materiaalitaseselvitys. Tavoitteena on sijoittaa syntyvät leikkaus- ja pintamaat lähialueelle ja käyttää niitä esimerkiksi meluvalleina.

Asemakaavalla vastataan kaupungin kasvun tuomaan asuntojen kysyntään. Tavoite on uuden luonnonläheisen, pikkukaupunkimaisen ja joukkoliikennettä hyödyntävän kaupunginosan rakentaminen jo olemassa olevan kaupunkirakenteen lomaan. Vaikka alue on uusi, siellä voidaan käyttää hyödyksi jo tehtyjä investointeja kuten katuverkkoa.

Tampereen Infra ja Terrawise aloittavat pintarakennetyöt Rimmin Takamaanrinteellä alkuviikosta viikolla 29. Työt aloitetaan reunakiven asennuksella ja jatketaan muilla kivi- ja vihertöillä.

Tiellä liikkuvia pyydetään noudattamaan varovaisuutta työmaa-alueen, isojen koneiden sekä autojen läheisyydessä.

Tampereen Infra ja Terrawise pahoittelevat työstä aiheutuvaa haittaa ja häiriötä!

Lisätietoja:

Tampereen Infra Oy
Kari-Pekka Kortetjärvi 31.7.asti
kari-pekka.kortetjarvi (a) tampere.fi
1.8. alkaen
Mikko Siiro
mikko.siiro (a) tampere.fi

Terrawise Oy, työmaapäällikkö
Markus Peltonen
puh. 040 5455 735

Tampereen kaupungin tiedote

Vuoreksen puistokadun kahta puolta tulevan Isokuusen asuinalueen itäpuolista keskustaa koskeva asemakaava hyväksyttiin Tampereen yhdyskuntalautakunnassa 23.6.2020. Kaava etenee vielä kaupunginhallitukseen ja -valtuustoon.

Asemakaavalla muodostuu neljä korttelialuetta, joihin tulee myös liike- ja toimistotiloille varattua kerrosalaa. Asunnot sijoittuvat suurimmaksi osaksi kerrostaloihin, mutta asemakaava mahdollistaa myös rivitalojen, kerrospientalojen tai kaupunkipientalojen rakentamisen alueelle. Isokuusen puurakentamisohjelma on otettu huomioon asemakaavassa.

Korkein, enintään viisikerroksinen rakentaminen sijoittuu Vuoreksen puistokadun varteen ja aukion yhteyteen. Rakennusmassat madaltuvat Hallinrinnettä lähestyttäessä.

Alue on seitsemän kilometriä Tampereen ydinkeskustasta etelään ja noin kilometri Vuoreskeskuksesta pohjoiseen Vuoreksen puistokadun ja Isokuusenkadun välisellä alueella. Noin 8 hehtaarin laajuinen alue sisältää Isokuusen yleissuunnitelman keskustan itäiset korttelialueet ja Vuoreksen puistokatua. Suunnittelualueen omistaa Tampereen kaupunki.

Isokuusen keskusta-aluetta täydennetään Vuoreksen puistokatuun kytkeytyvällä aukiolla, Hallinrinteelle, Lauhaharjanteelle ja Mistraalinkujalle kulkevilla kävelyn ja pyöräilyn reiteillä ja pienen puiston ja leikkipaikan rakentamisen Vuoreksen puistokadun itäpuolelle.

Asemakaavaehdotusta on nähtävillä olon jälkeen tarkistettu vähäisesti, muun muassa kortteleiden rajoja on tarkastettu, yleismääräyksiä täsmennetty ja liike- ja toimistotilaa varten varattu rakennusoikeus on osoitettu sitovaksi.

Asemakaava-alueelle osoitetaan asuinrakennusoikeutta 41 500 kerrosneliömetriä, mikä tarkoittaa arviolta noin 830 asukasta uudelle alueelle. 800 kerrosneliömetriä on osoitettu liike-, toimisto- ja työtilaksi ja 1700 kerrosneliömetriä pysäköintilaitosta varten.

Asemakaavoituksen tavoitteena on luonnonläheinen, pikkukaupunkimainen asuinalue, josta palvelut ovat saavutettavissa kävellen.

Kaava-aineisto: https://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8717

Tampereen kaupungin verkkosivujen esityslista- ja pöytäkirjahaku

Koukkurannan omakotitalojen Vuores-tietoverkon asiakkaille:

Toiseen Koukkurannan omakotitalojen liittymiä koskevaan kytkimeen tehdään ohjelmistopäivitys 22.6.2020 klo 8.00.

Päivitys aiheuttaa noin 10 minuutin katkoksen osan liittymistä toimintaan.

Mikäli laajakaistayhteys ei edellä mainitun ajan jälkeen toimi, suositellaan modeemin/reitittimen/kuitupäätelaitteen uudelleenkäynnistämistä.

Tarvittaessa voit olla yhteydessä DNA:n asiakas- tai vikapalveluun:

DNA Vikailmoitukset 24 h
puh. 0800 300 500

DNA Asiakaspalvelu
puh. 044 144 044
ma-pe klo 8-18, la 9-16.30

DNA ja Vuores Palvelu pahoittelevat katkon mahdollisesti aiheuttamaa haittaa!