Vuores Palvelu tarjoaa osakastaloyhtiöilleen palveluja, joiden tavoite on tukea kiinteistönpidon suunnitelmallisuutta ja ennakointia, alentaa kiinteistönpidon kustannuksia sekä parantaa asuinviihtyisyyttä ja energiatehokkuutta. Kiinteistön alkuvaiheeseen tarjotaan myös tarkastuspalveluja.

Näiltä sivuilta voit lukea lisää rakennustyön tarkkailijapalvelusta, vuositakuukorjausten ennakkotarkastuksista sekä huollon ja siivouksen laaduntarkastuksista.

Vuores Palvelu kehittää jatkuvasti toimintaansa, joten yhtiö voi tarjota myös muita kiiinteistönpitoa tukevia palveluita yhteiskilpailutuksista turvallisuuspalveluihin - täysin osakastaloyhtiöiden tarpeiden mukaisesti.

Mikäli kiinnostuit edellä mainituista palveluista tai valikoimasta puuttuu jokin edustamaasi taloyhtiötä kiinnostava palvelu, ota yhteys Vuores Palveluun.

Vuores Palvelu Oy tarjoaa osakastaloyhtiöilleen rakennustyön tarkkailijapalvelua yhteistyökumppaninsa Sitowise Oy:n (konsultti) kanssa.

Alussa ammattitaitoinen tarkkailijakonsultti tutustuu kohteen suunnitelmiin (piirustukset, rakennustyöselostukset jne.) ja hankkeessa laadittuihin muihin asiakirjoihin siinä laajuudessa kuin toimenkuva sitä edellyttää. Havaitsemistaan mahdollisista puutteista ja/tai ristiriitaisuuksista suunnitelmissa ja muissa asiakirjoissa tarkkailija informoi tilaajaa.

Rakennustyön aikana tarkkailija suorittaa kohdekohtaisesti ennalta sovitun määrän tarkkailukäyntejä kohteessa. Tarvittaessa yhteisestä sopimuksesta käyntien määrää voidaan lisätä. Rakennustyön tarkkailijan tehtävänä on turvata osakkeenomistajien valvontaoikeus ja puuttua virheisiin rakentamisen aikana välittömästi niitä havaitessaan. Tarkkailukäynneillä seurataan rakentamisaikataulun toteutumista, työtapojen ja käytettyjen materiaalien asianmukaisuutta ja sitä, että rakennus valmistuu rakentamista koskevan sopimuksen mukaisesti. Tarkkailija osallistuu myös työmaakokouksiin ja valvoo siellä ostajien etua.

Tarkkailija osallistuu tarvittaessa viranomaiskatselmuksiin sekä urakoitsijalle kuuluvien laadunvalvontakokeiden suoritustilaisuuksiin. Tarkkailija osallistuu tarvittaessa vastaanottotarkastuksiin sekä ennalta sovitun korvauksen mukaisesti myös mahdollisiin jälkitarkastuksiin. 

Tarkkailijakonsultti dokumentoi havaintonsa valvontakäynneillä mm. valokuvin. Erityisen tärkeää on dokumentoida huolellisesti pintarakenteiden alle peittyvät rakenteet kuten salaojat, lämmön- ja vedeneristeet jne. Rakennustyön tarkkailija laatii jokaisesta tarkkailukäynnistään kuvallisen raportin. Raportti sisältää katsauksen työmaan tilanteesta, työmaakierroksen aikana todetuista asioista sekä kuvia työmaatöiden etenemisestä. Lisäksi tarkkailija tiedottaa työmaalla tekemistään havainnoista sovitusti osakkaille.

Tarkkailijapalvelun hinnoittelu

1) Suunnitelmiin ja asiakirjoihin perehtyminen 682 €, sis. alv 24 %
2) Työsuorituksen valvontatehtävät 744 €/kk, sis. alv 24 %

Hinta sisältää:

 • Suunnitelmiin ja asiakirjoihin perehtymisen
 • Matkakulut ja kaikki työnantajalle kuuluvat velvollisuudet
 • Valvontakäynnit kohteella aina tarvittaessa, kuitenkin min. 2 kertaa kuukaudessa (laskettu 8 h/kk)
 • Katselmukset
 • Vastaanottotarkastus ja sen mahdolliset jälkitarkastukset

Erillishinta muista tehtävistä on 93 €/h, sis. alv 24 %

Vuores Palvelu Oy tarjoaa osakastaloyhtiöilleen vuositakuuseen liittyvää ennakkotarkastuspalvelua yhteistyökumppaninsa Sitowise Oy:n (konsultti) kanssa. 

Ennen rakennusliikkeen suorittamia vuositakuukorjauksia uudisrakennuksen puutteet on syytä selvittää mahdollisimman tarkoin. Yhtiön asukkaiden laatimien puutelistojen tueksi myös ammattilaisen suorittama tarkastus on tarpeen. Puutteet ja viat on syytä tuoda rakennusliikkeen tietoon mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Havaitsemattomat puutteet jäävät taloyhtiön vastuulle ja tuleviksi kustannuksiksi.

Tarkastuksen tarkoituksena on tarjota tilaajalle tarkka ja puolueeton näkemys rakennuksen kunnosta sekä listata mahdolliset puutteet ja viat sekä rakennusvirheet.

Tarkoituksena on havaita vikoja, joita päivittäin kiinteistöä käyttävät eivät välttämättä itse havaitse. Tarkastuksilla tulee usein esille myös vikoja, jotka saattavat aiheuttaa suurempia ongelmia, mikäli niitä ei hoideta ajoissa kuntoon. Tarkastukset suorittaa ammattitaitoiset tarkastajat, ja arvioinnin perusteena käytetään mm. rakennustyön yleisiä laatuvaatimuksia.

Vuositakuukorjausten ennakkotarkastusten toimitusaika on maksimissaan 4 viikkoa tilauksesta.

Rakennusteknisen tarkastuksen sisältö ja hinta

 • Ennen tarkastusta konsultti tutustuu kohteeseen dokumenttien avulla, käy tarvittaessa kohteessa sekä järjestää asukaskyselyn ja -tiedottamisen. 
 • Ammattitaitoiset tarkastajat suorittavat huoneistoissa taloyhtiön ja osakkaan kunnossapitovastuulla olevien rakenteiden, pintojen ja kalusteiden, vesijohto- ja viemäriasennusten sekä lattiakaivojen tarkastuksen. Pesuhuoneissa ja WC-tiloissa tehdään laatoitusten kopokartoitus, pistokoeluonteisesti pintakosteusmittauksia, visuaalinen lattiakallistusten tarkastelu ja tarkastetaan, ovatko kynnykset sekä märkätilan oven ja kynnyksen välinen tuuletusrako niistä annettujen määräysten ja ohjeiden mukaisia (RakMK C2).
 • Ulkovaipan rakenteista tarkastetaan vesikatto, yläpohja, mahdollinen alapohjan ryömintätila, ulkoseinät, parvekkeet, ikkunat ja ulko-ovet siinä laajuudessa, kun se ilman henkilönostinta on mahdollista. Lisäksi tarkastetaan visuaalisesti perustukset ja runkorakenteet.
 • Tarkastuksen piiriin kuuluvat myös tekniset tilat, yleiset / yhteiset tilat ja piha-alue.
 • Tilaajalle toimitetaan tarkastuksen jälkeen sähköisessä muodossa olevat raportit, jotka sisältävät puute- ja vikalistaukset tarvittavine valokuvineen.
 • Rakennusteknisen tarkastuksen perushinta on 1395 € sekä lisäksi 49,60 €/asunto, sis. alv. (1125 € + 40 €/asunto + alv 24 %)

Lisäpalveluna tarjottavat tarkastukset

 • LVIA-tekninen tarkastus sisältää lämmitys-, ilmanvaihto- ja automaatiojärjestelmien tarkastuksen sekä rakennusteknisen tarkastuksen ulkopuolelle jäävän osuuden vesijohto-, viemäri- ja vesikalusteasennuksista. Tarkastuksessa tehdään myös pistokoeluonteisesti ilmanvaihtomäärien, käyttöveden virtaamien, huonelämpötilojen ja paine-erojen (ulkovaipan yli) mittauksia.
 • Sähkötekninen tarkastus sisältää kokonaisvaltaisen sähkö- ja telejärjestelmien tarkastuksen. Tarkastuksessa tehdään myös pistokoeluonteisesti mittausteknisiä toimenpiteitä huoneistoissa virta-arvojen ja jännitetasojen määräysten mukaisuuden sekä vikavirtasuojakytkimien toimivuuden selvittämiseksi. Yleisistä tiloista mitataan valaistusvoimakkuustasoja.
 • LVIA- ja sähkötekniset tarkastukset tehdään aikaveloitusperusteisesti 93 €/h, sis. alv. (75 €/h + alv 24 %) + matkakulut. Työ voidaan tehdä myös soveltuvin osin ja työstä voidaan antaa kustannusarvio.

Huollon ja siivouksen laaduntarkastukset

Laaduntarkastuksien avulla varmistetaan, että huolto ja siivous suoritetaan sopimusten mukaisesti ja riittävällä laatutasolla. Toimiva huolto ja siivous lisäävät rakennuksen teknistä käyttöikää, pienentävät korjauskustannuksia ja parantavat asuinviihtyisyyttä. Tarkastusväli on noin vuosi.

Tarkastus suoritetaan pisteyttämällä tehty työ, laatutaso ja osaaminen. Pisteytyksen perusteella voi verrata kiinteistönhoidon tasoa eri kiinteistöjen välillä sekä tason kehittymistä. Tarkastus sisältää raportoinnin kiinteistönhoidon tasosta omistajalle ja palveluntuottajalle, ohjauksen ja suositukset sen kehittämiseen sekä sopimusvastuiden tarkastuksen.

Huollon tarkastuksiin kuuluu myös kaukolämmön, sähkön ja käyttöveden kulutuslukemien arviointi ja vertailu, mikä auttaa huomaamaan mahdolliset viat laitteissa tai säädöissä ja siten säästämään kuluissa.

Laaduntarkastuksien toteuttaja on Vuores Palvelun yhteistyökumppani VTS.

Käyttöönottosiivouksen tai perussiivouksen vastaanottotarkastus

Käyttöönottosiivous on rakentamisen jälkeen, ennen tilan käyttöönottoa tehtävä siivous, jossa pinnat puhdistetaan ja suojataan ylläpitosiivouksen aloittamiseksi. Perussiivous on harvoin ja perusteellisesti tehtävä kertaluonteinen siivous, joka tehdään sovitun puhtaustason palauttamiseksi.

Palvelussa tarkastetaan, että siivous on tehty sovitun mukaisesti ja riittävällä laatutasolla. Tarkastuskerrat hyväksyntään asti kuuluvat vastaanottohintaan.

Hinnat

Huollon ja siivouksen laaduntarkastuspaketti

 • Kerrostalo alle 2000 kem² ja rivitalo alle 30 huoneistoa: 434€/vuosi (350€/v + alv 24 %)
 • Kerrostalo 2000-3500 kem² ja rivitalo yli 30 huoneistoa: 657€/vuosi (530€/v + alv 24 %)
 • Kerrostalo yli 3500 kem²: 930€/vuosi (750€/v + alv 24 %)

Vain huollon laaduntarkastus

 • Kerrostalo alle 2000 kem² ja rivitalo alle 30 huoneistoa: 236€/vuosi (190€/v + alv 24 %)
 • Kerrostalo 2000-3500 kem² ja rivitalo yli 30 huoneistoa: 391€/vuosi (315€/v + alv 24 %)
 • Kerrostalo yli 3500 kem²: 546€/vuosi (440€/v + alv 24 %)

Vain siivouksen laaduntarkastus

 • Kerrostalo alle 2000 kem² ja rivitalo alle 30 huoneistoa: 236€/vuosi (190€/v + alv 24 %)
 • Kerrostalo 2000-3500 kem² ja rivitalo yli 30 huoneistoa: 310€/vuosi (250€/v + alv 24 %)
 • Kerrostalo yli 3500 kem²: 446€/vuosi (360€/v + alv 24 %)

Perussiivouksen vastaanotto

 • Kerrostalo alle 2000 kem² ja rivitalo alle 30 huoneistoa: 186€/kerta (150€ + alv 24 %)
 • Kerrostalo 2000-3500 kem² ja rivitalo yli 30 huoneistoa: 279€/kerta (225€ + alv 24 %)
 • Kerrostalo yli 3500 kem²: 341€/kerta (275€ + alv 24 %)

Käyttöönottosiivouksen vastaanotto 279€/kerta (225€ + alv 24 %)